Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Kiểm Kê Khí Nhà Kính Là Gì? Thực hiện Tư Vấn - Đào tạo - Lập Báo Cáo Kiểm kê khí nhà kinh theo Quy định pháp luật mới nhất 2024 | Nhanh chóng - Uy tín

⭐️Kiểm kê khí nhà kính là gì? ✅TQC CGLOBAL triển khai Tư vấn Kiểm kê khí nhà kính✅ Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính✅Lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo quy định pháp luật đáp ứng yêu vầu Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14. Liên hệ ngay!

Nội dung chính

 1. Kiểm kê khí nhà kính là gì?

 2. Đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

 3. Các lĩnh vực và lộ trình phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

 4. Nguyên tắc căn bản của GPC

 5. Yêu cầu của Kiểm kê khí nhà kính với các luật định

 6. Cơ quan Chức Năng Kiểm kê khí nhà kính

 7. TQC CGLOBAL Đào tạo - Tư Vấn - Lập Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính

 8. Liên hệ

 
Tư vấn kiểm kê khí nhà kính mới nhất năm 2023 | TQC

Kiểm Kê Khí Nhà Kính Là Gì?

⭐️Kiểm kê khí nhà kính viết tắt KNK là một bản Báo cáo về lượng các KNK phát thải ra hoặc hấp thụ từ bầu khí quyển.

⭐️ Nghị định Toàn cầu về Kiểm kê phát thải khí nhà kính quy mô cộng đồng (GPC) là gì?

 • Nghị định thư toàn cầu về kiểm kê phát thải khí nhà kinh quy mô cộng đồng là một tiêu chuẩn cho tính toán và báo cáo phát thải/hấp thụ KNK cho các thành phố trên thế giới.

 • Được khởi xướng vào tháng 12/2014, nghị định thư Toàn cầu về Kiểm kê phát thải khí nhà kính quy mô cộng đồng được phát triển với sự cộng tác của Viện tài nguyên thế giới, Hội đồng quốc tế các sáng kiến về môi trường ở địa phương và các chính quyền địa phương hướng tới sứ phát triển biền vững, và được chấp thuận bởi World Bank, Tổ chức định cư Liên hợp quốc UN HABITAT và Chương trình môi trường Liên hợp quốc UNEP.

Đối Tượng Phải Thực Hiện Kiểm Kê Khí Nhà Kính

Đơn vị có mức phát thải khi nhà kính từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hơp sau:

✅ Nhà máy nhiệt điện và cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng phát thải khí nhà kính hằng năm từ 1.000 tấn dầu tường đương TOE trở lên;

✅ Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu hàng năm từ 1.000 TOE trở lên;

✅ Đối với Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

✅ Các cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

Các Lĩnh Vực Và Lộ Trình Kiểm Kê khí Nhà Kính Mới Nhất 2023

Có 06 Lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính 

 1. Linh vực 01: Năng lượng: Công nghiệp sản xuất năng lượng, Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than, dầu, khí tự nhiên

 2. Lĩnh vực 02: Giao thông vận tải: Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải

 3. Lĩnh vực 03: Xây dựng tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng

 4. Lĩnh vực 04: Các quá trình công nghiệp: Sản xuất hóa chất; luyện kim; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-zôn; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác

 5. Lĩnh vực 05: Nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất: Chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp.

 6. Lĩnh vực 06: Chất thải: Bãi chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải.

Lộ trình kiểm kê khí nhà kính 

Dựa trên những cuộc họp và dữ liệu thực tế và luật đã được thông quá việc xây dựng có lộ trình cơ bản sau:

✔ Xây dựng, thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK giai đoạn 2023-2025;

✔ Năm 2023: cung cấp thông tin, số liệu, xây dựng kế hoạch kiểm kê khí nhà kính;

✔ Năm 2024: kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê 02 năm/1 lần;

✔ Năm 2025: hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở; trước thời điểm 31/12/2025: phê duyệt kế hoạch giảm nhẹphát thải khí nhà kính từ 2026-2030, gửi BộTài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý, SởTài nguyên và môi trường;

✔ Giai đoạn 2026-2030: giảm phát thải, trao đổi tín chỉ cacbon.

Nguyên Tắc Căn Bản Tính Toán Của GPC:

👉Tính liên quan: Ưu tiên số liệu hoạt động và báo cáo lượng phát thải cho các hoạt động và đối tượng ưu tiên trong thành phố cụ thể;

👉Tính hoàn thiện: Đảm bảo bao gồm tất cả các lĩnh vực của thành phố và nguồn phát thải/hấp thụ từ các lĩnh vực đó, hoặc phải giải thích nếu không có;

👉Tính nhất quán: Đảm bảo tính nhất quán trong cách tiếp cận, ranh giới, nguồn dữ liệu, giả định và phương pháp, nhất quán trong và giữa các năm kiểm kê với nhau;

👉Tính minh bạch: Tài liệu rõ ràng và chỉ rõ các nguồn dữ liệu, các giả định, các quy định và các phương pháp luận;

👉Tính chính xác: Đảm bảo tính toàn vẹn của các dữ liệu, các giả định.

Đào tạo - Lập báo báo khí thải theo iso 14064-1 mới nhất năm 20223 | TQC

Kiểm Kê Khí Nhà Kính Dựa Trên Những Yêu Cầu Nào?

 Luật bảo vệ Mội trường só 72/2020/QH14

Chiều ngày 17/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, với 443/466 đại biểu tán thành, chiếm 91,91%, gồm 16 chương, 171 Điều.

1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 quy định 07 nguyên tắc bảo vệ môi trường, trong đó nêu rõ:

 • Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân.

 • Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

 • Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.

2. Các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường cũng được quy định rõ trong Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, trong đó:

 • Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường.

 • Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường.

 • Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư….

3. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 cũng quy định cụ thể 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường, như:

 • Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 • Xả nước thải, xả khí thải ra môi trường chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

 • ….

TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ Tư vấn - Đào tạo - Lập Báo cáo khí nhà kính Nhanh chóng - Uy tín!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định những yêu cầu về kiểm kê khí nhà kính như sau:

Yêu cầu về kiểm kê khí nhà kính:

✔ Phương pháp kiểm kê khí nhà kính được áp dụng theo các hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu;

✔ Số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính phải đảm bảo tính liên tục, độ chính xác và tin cậy, có thể kiểm tra, so sánh và đánh giá;

✔ Báo cáo kiểm kê khí nhà kính phải thể hiện đầy đủ thông tin về phương pháp kiểm kê, số liệu hoạt động, hệ số phát thải áp dụng và kết quả kiểm kê khí nhà kính;

✔ Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính tuân thủ trình tự thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy;

✔ Thông tin về kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia, lĩnh vực được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan.

Tư vấn đào tạo khí thải nhà kính năm 2023 | TQC

👉 Nhận báo giá Chứng nhận Hợp chuẩn - Công Bố Sản phẩm - Đăng ký FDA tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất !

Các Cơ Quan Có Thẩm Quyền Khác Có Trách Nhiệm Gì Trong Việc Kiểm Kê Khí Nhà Kính?

Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định trách nhiệm kiểm kê của các cơ quan có thẩm quyền khác như sau:

✅Các bộ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này có trách nhiệm:

✅ Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực và xây dựng báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo các Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của kỳ báo cáo kể từ năm 2023;

✅ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý cho năm 2022, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở trước ngày 01 tháng 12 năm 2023;

✅ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê khí nhà kính của các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này trong phạm vi lĩnh vực quản lý;

✅ Cung cấp bổ sung số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

✅ Tổ chức xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu trực tuyến về kiểm kê khí nhà kính trong phạm vi lĩnh vực quản lý.

Các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này định kỳ hai năm một lần có trách nhiệm:

✅ Cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2023;

✅ Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ hai năm một lần cho năm 2024 trở đi theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2025 để thẩm định;

✅ Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 12 của kỳ báo cáo bắt đầu từ năm 2025.

Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực do các bộ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này thực hiện theo quy trình thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

 Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2024 trở đi do cơ quan chuyên môn có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy trình thẩm định Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

 Kinh phí thực hiện kiểm kê khí nhà kính, thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

TQC CGLOBAL Đào Tạo - Tư Vấn - Lập Báo Cáo Kiểm Kê Khí Nhà Kính Mới Nhất Năm 2023

✔ TQC CGLOBAL  triển khai đi đầu về cung cấp Dịch vụ Tư vấn Đào tạo chứng nhận ISO 14064-1:2018, Lập Báo khí nhà kính mới nhất năm 2023.

✔ TQC CGLOBAL có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, tư vấn đăng  ký quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 

✔ Đào tạo Chứng nhận ISO 14064:2018 uy tín - chuyên nghiệp.

✔ Tư vấn Kiểm kê, Lập Báo cáo Khí nhà kính.

✔ Quy trình làm việc khoa học, nhanh chóng - uy tín.

✔ Dịch vụ trọn gói, không phát sinh chi phí.

 Tham khảoTư vấn Đào tạo về Kiểm kê khí nhà kính và Lập báo cáo theo ISO 14064-1:2018 năm 2023

 Tham khảo: Dịch vụ Tư vấn Kiểm kê - Báo cáo khí nhà Kính năm 2023

 Tham khảoDịch vụ Tư vấn dấu chân Carbon theo ISO 14064-1 năm 2023

ĐIỂM NỔI BẬT ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

✍ Xem thêm Dịch vụ Đăng ký Mã số GACC, Mã IRE xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2023

✅Trung Tâm Kiểm Nghiệm và Chứng Nhận TQC CGLOBAL ✅Kiểm kê khí nhà kính là gì?
✅Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm ✅Đào tạo BC kiểm kê khí nhà kính
✅Hotline Hỗ trợ 24/7 ☎️  Hotline: 096.941.6668

Liên Hệ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội:

Địa chỉ: Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính Chuyên nghiệp, chi phí tiết kiệm!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156
Bài viết liên quan
Top 5 Lý Do Doanh Nghiệp Phải Thực Hiện Đáp Ứng Yêu Cầu Về Kiểm Kê Khí Nhà Kính Từ Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Top 5 Lý Do Doanh Nghiệp Phải Thực Hiện Đáp Ứng Yêu Cầu Về Kiểm Kê Khí Nhà Kính Từ Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Top 5 lý do phải Kiểm kê khí nhà kính năm 2023✅Dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho Doanh nghiệp✅ Tư vấn & Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính✅Lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất năm 2023. Liên hệ ngay!

Quy trình 06 Bước thực hiện Kiểm kê khí thải nhà kính theo tiêu chuẩn iso 14064-1 mới nhất năm 2024 | Nhanh chóng - Uy Tín
Quy trình 06 Bước thực hiện Kiểm kê khí thải nhà kính theo tiêu chuẩn iso 14064-1 mới nhất năm 2024 | Nhanh chóng - Uy Tín

⭐️Quy trình thực hiện Kiểm kê khí nhà kính✅Dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính✅ Tư vấn & Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính✅Lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14064-1 mới nhất năm 2024. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC