Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Khóa đào tạo chuyên sâu ISO/IEC 17025:2017

TQC cung cấp 5 khóa học với mục tiêu giúp nhân sự các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn vận hành hệ thống chất lượng, kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17027:2017 một cách thành thạo nhất. Khóa học sẽ được dẫn dắt tận tình bởi các chuyên gia của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL. Hỗ trợ theo sát khách hàng sau khóa học.

Khóa học đào tạo vận hành ISO/IEC 17025:2017

Đào tạo vận hành thành thạo ISO/IEC 17025:2017 cho Phòng Thử nghiệm và Hiệu chuẩn

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Khóa đào tạo ISO/IEC 17025:2017

Khóa I
TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Khóa II
Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học
Khóa III
Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm và quy tắc quyết định kết quả thử nghiệm
Khóa IV
An toàn phòng thí nghiệm hóa học
Khóa V
An toàn sinh học

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN   HOTLINE
0969 416 668

LỢI ÍCH NHẬN ĐƯỢC TỪ
Khóa đào tạo chuyên sâu ISO/IEC 17025:2017

1. Đối tượng phù hợp:

 • Các Trung tâm/ Bệnh viện/ Công ty/ Doanh nghiệp có phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, muốn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn của cán bộ, nhân viên về áp dụng vận hành ISO/IEC 17025:2017. 

 • Các nhân sự trực tiếp làm việc ở các phòng thử nghiệm, yêu cầu tuân thủ ISO/IEC 17025:2017.

2. Nội dung các khóa học được thiết kế logic, có trọng tâm, đi về nền tảng cơ bản và ứng dụng để người học có thể giải quyết sự vụ hoặc ứng biến ở bất kỳ trường hợp nào.

3. Kết quả: Học viên sẽ nắm được các vấn đề trọng tâm của từng khóa học cụ thể, có thể thực hiện công việc theo từng yêu cầu của điều khoản một cách độc lập hoặc theo nhóm chuyên trách.Nội dung chi tiết 5 khóa học

Khóa I: TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực Phòng Thử nghiệm và Hiệu chuẩn; Đào tạo vị trí "Đánh giá viên nội bộ"

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cung cấp những yêu cầu thiết yếu mà phòng thử nghiệm phải đạt để minh chứng rằng phòng thử nghiệm đang vận hành một hệ thống chất lượng, có kỹ thuật thành thạo và có năng lực tạo ra các kết quả thử nghiệm giá trị. Cung cấp cho học viên nhận thức và hiểu biết vững vàng về Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và đào tạo đánh giá viên nội bộ phục vụ việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm là hai mục tiêu hướng đến của khóa đào tạo này.

Nội dung đào tạo:

1. Nhận thức chung về ISO/IEC 17025:2017.

2. Hướng dẫn áp dụng trong hoạt động phòng thử nghiệm

3. Đánh giá nội bộ

4. Phương thức tiến hành Đánh giá nội bộ theo chuẩn mực ISO/IEC 17025:2017 và ISO 19011

 • Các khái niệm cần thiết;

 • Giai đoạn chuẩn bị;

 • Tiến hành một cuộc Đánh giá nội bộ;

 • Giai đoạn sau đánh giá;

5. Các kỹ năng cần thiết của Đánh giá viên

 • Các kiến thức, kỹ năng đánh giá viên:truyền thông, phỏng vấn, quan sát, làm chủ thời gian;

 • Thực hành theo nhóm;

6. Tổng kết khóa học;

Thời lượng: 3 ngày.

Số lượng học viên (x): 5 ≤ X ≤ 15

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN   HOTLINE
0969 416 668

Khóa II: Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

Nội dung đào tạo:

1. Giới thiệu Chung 

Giới thiệu về các Quy định riêng của cơ quan công nhận đối với việc thực hiện xác nhận giá trị sử dụng phương pháp Hóa học;

Giới thiệu về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 đối với việc thực hiện đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm;

2. Trình tự xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

3. Quy trình đánh giá, thẩm định, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

4. Xử lý số liệu đánh giá độ chụm: độ lặp lại, độ tái lập

Xử lý số liệu đánh giá độ chụm: độ lặp lại, độ tái lập (theo TCVN 6910-2:2001);

Xử lý số liệu đánh giá độ chụm: độ lặp lại, độ tái lập (theo ANOVA 1 biến);

5. Hướng dẫn tính toán kết quả trên excel và phần mềm Data Analysis có sẵn trong excel;

6. Sử dụng kết quả xác nhận giá trị sử dụng phương pháp trong thực tế

7. Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử hóa học

8. Thực hành làm bài tập

9. Tổng kết cuối khóa và làm bài kiểm tra

Thời lượng: 3 ngày.

Số lượng học viên (x): 5 ≤ X ≤ 15

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN   HOTLINE
0969 416 668

Khóa III: Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm và quy tắc quyết định kết quả thử nghiệm 

Nội dung đào tạo:

1. Mục tiêu: Sau khi học xong khóa đào tạo này, học viên có khả năng:

 • Hiểu và áp dụng yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm;

 • Xây dựng các biểu đồ kiểm soát kết quả thừ nghiệm;

 • Nhận biết và đánh giá xu hướng các control chart;

 • Hiểu về ý nghĩa của dạng mẫu kiểm soát phòng thử nghiệm;

2. Giới thiệu về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 đối với yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của KQTN (7.7)

3. Giới thiệu các công cụ đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm

4. Xây dựng control chart

 • Giới thiệu control chart;

 • Biểu đồ kiểm soát X-chart;

 • Bài tập: Thực hiện xây dựng control chart;

5. Giới thiệu các dạng mẫu kiểm soát thường sử dụng

6. Cách đánh giá kết quả phân tích dựa vào control chart

7. Tổng kết cuối khóa và làm bài kiểm tra

Thời lượng: 2 ngày.

Số lượng học viên (x): 5 ≤ X ≤ 15

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN   HOTLINE
0969 416 668

Khóa IV: An toàn phòng thí nghiệm hóa học

Nội dung đào tạo:

1. Quản lý và xây dựng chương trình an toàn phòng thí nghiệm

 • Nội dung chương trình an toàn phòng thí nghiệm;

 • Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, của Trưởng phòng thí nghiệm;

 • Giám sát việc thực hiện chương trình an toàn phòng thí nghiệm;

2. An toàn về cháy nổ

3.  An toàn về hóa chất

 • Biểu thức MSDS, phân loại hóa chất dựa trên nhãn và MSDS. Sắp xếp, lưu trữ hóa chất trong phòng thí nghiệm và trong kho dự trữ;

 • Hiểu biết và thao tác sử dụng hóa chất an toà;

 • Các biện pháp phòng tránh, sơ cấp cứu khi có sự cố;

4. An toàn về thiết bị

 • An toàn về điện, nước, khí;

 • Cách sắp xếp thiết bị dụng cụ đo lường đảm bảo vận hành đúng kỹ thuật và an toàn trong phòng thí nghiệm. Trường hợp các thiết bị vận hành qua đêm;

5. Giới thiệu những biện pháp xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn của phòng thí nghiệm

Thời lượng: 1 ngày.

Số lượng học viên (x): 5 ≤ X ≤ 15

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN   HOTLINE
0969 416 668

Khóa V: An toàn sinh học

Nội dung đào tạo:

1. Giới thiệu chung

 • Các khái niệm cơ bản trong an toàn sinh học;

 • Giới thiệu các công cụ sử dụng trong an toàn sinh học;

 • So sánh về mức áp dụng trong an toàn sinh học PTN và sản xuất;

2. Quản lý và xây dựng chương trình an toàn sinh học

 • Nội dung chương trình an toàn phòng thí nghiệm;

 • Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, của Trưởng phòng thí nghiệm;

 • Giám sát việc thực hiện chương trình an toàn phòng thí nghiệm;

3.  Nhận diện rủi ro sinh học và phân cấp an toàn sinh học theo yêu cầu của WHO

 • Các phương pháp quản lý rủi ro;

 • Thu thập thông tin và đánh giá rủi ro;

 • Thiết lập SSOP trong kiểm soát mối nguy sinh học;

 • Thiết lập các điểm kiểm soát sinh học;

4. Các yêu cầu cốt lõi về phần cứng (hạ tầng, thiết bị, dụng cụ và các yếu tố phụ trợ) và phần mềm (quy trình thao tác chuẩn và con người)

 • Theo yêu cầu phòng thử nghiệm;

 • Theo yêu cầu trong sản xuất;

5. An ninh sinh học và các vấn đề liên quan đến an ninh sinh học

Thời lượng: 2 ngày.

Số lượng học viên (x):  5 ≤ X ≤ 15

Liên hệ tư vấn Khóa đào tạo ISO/IEC 17025:2017 tại TQC

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Hotline hỗ trợ tư vấn dịch vụ toàn quốc

Miền Bắc: 096 941 6668   Miền Trung: 0968 799 816   Miền Nam: 0988 397 156

 


Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC