Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Giới thiệu về QCVN 16:2019/BXD - Về việc Quy chuẩn kỹ thuật Sản phẩm, Hàng Hóa Vật liệu xây dựng năm 2024

⭐️Giới thiệu hợp quy sản phẩm theo QCVN 16:2019/BXD ✔️ Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm ✔️Về quy chuẩn Hàng hóa vật liệu xây dựng ✔️Tư vấn Chứng nhận hợp quy sơn, Hợp quy vật liệu xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 16 2019/BXD mới nhất năm 2024.

Nội dung chính

 1. QCVN 16:2019/BXD của Bộ Xây Dựng và thông tin cơ bản

 2. Điểm Đáng Chú Ý Về QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm - Vật liệu xây dựng

 3. Năng lực TQC CGLOBAL đánh giá chứng nhận sản phẩm, vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD 

 4. Câu hỏi thường gặp khi chứng nhận hợp quy sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo QCVN 16:2019/BXD 

 5. Liên hệ


QCVN 16:2019/BXD Của Bộ Xây Dựng Và Thông Tin Cơ Bản

1.1 Quy chuẩn về Sản phẩm, Hàng hóa vật liệu xây dựng

✔️ Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số : 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/019 của Bộ Trưởng Bộ xây dựng.

✔️ Chứng nhận hợp quy sản phẩm là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được thể hiện qua QCVN 16:2019/BXD.

✔️ Công bố sản hợp quy sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD

1.2 Đối tượng theo QCVN 16 2019/BXD

Đối tượng Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD như sau:

 • Các Tổ chức, cá nhận sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

 • Các Tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy, sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

 • Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến chất lượng Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

 • Các Sản phẩm, Hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3 Quy định tổ chức chứng nhận hợp quy

✔️ Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm đạt QCVN 16:2019/BXD là tổ chức có năng lực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

✔️Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm phải có Giấy đăng ký hoạt động theo quy đính số: 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

✔️ Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm phải căn cứ thêm nghị định số: 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nược của Bộ KH và CN và một số quy định kiểm tra chuyên ngành và được Bộ xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

1.4 Quy định về tổ chức thử nghiệm, kiểm nghiệm

⚡Tổ chức thử nghiệm, kiệm nghiệm là tổ chức có năng lực thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo QCVN 16:2019/BXD. 

⚡Tổ chức thử nghiệm phải có giấy đăng ký hoạt dộng tại nghị định số: 107/2016/NĐ-CP

⚡Tổ chức thử nghiệm phải đáp ứng theo Nghị định số: 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 về quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH & CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

⚡Tổ chức thử nghiệm phải đáp ứng theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện hoạt động tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và được Bộ xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

👉 Nhận báo giá Kiểm nghiệm - Chứng nhận - Công Bố - Đăng ký mã Xuất khẩu GACC tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất !

1.5 Trường hợp không áp dụng QCVN 16:2019/BXD

QCVN 16:2019/BXD nêu rõ các giới hạn, đặc tính kỹ thuật, phạm trù sản phẩm như: Sơn, Gạch, Bê tông, kính và các đối tượng chính,....

Quy định này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng :

Thử mẫu;

✔ Hàng Mẫu;

Hàng trưng bày hội chợ triển lãm;

Hàng hóa tam nhập tái xuất;

Hàng hóa không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam;

✔ Hàng hóa quá cảnh.

TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ Chứng nhận hợp quy đạt QCVN 16:2019/BXD chuyên nghiệp!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

Điểm Đáng Chú Ý Về QCVN 16:2019/BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Sản Phẩm - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng

QCVN 16:2019/BXD thể hiện rõ quy định, quy chuẩn kỹ thuật về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển , lưu chữ, bảo quản, sử dụng hợp lý với đúng mục đích nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho Người - Động vật - Thực vật - Tài sản - Môi Người.

2.1 Quy định về mặt Kỹ thuật theo QCVN 16 2019/BXD  đối với Sản phẩm - Hàng hóa Vật liệu xây dựng

Nhà sản xuất, nhập khẩu phải công bố bằng văn bản Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) có trong các sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương

Không sử dụng nguyên liệu amiăng amfibôn cho chế tạo các sản phẩm vật liệu xây dựng với 05 nhóm bị câm như sau:

STT Tên Nội dung
1 Amosite (Amiăng nâu) Dạng sợi, màu nâu, công thức hóa học: 5,5FeO.1n5MgO.8SiO2.H2O
2 Crocidolite (Amiăng xanh) Dạng sợi,màu xanh, công thức hóa học: 3H2O.2Na2O.6(Fe2,Mg)O.2Fe2O3,17SiO2
3 Anthophilite Dạng sợi, Có màu, công thức hóa học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2
4 Actinolite Dạng sợi, Có màu, công thức hóa học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O
5 Tremolite Dạng sợi, Có màu, công thức hóa học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo các phương pháp thử tương ứng và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định dưới bảng sau:

Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 

Tên Sản phẩm TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Cách lấy mẫu Mã hàng hóa
Sơn tường dang nhũ 1 Độ bền của lớp sớn phủ theo phép thử cắt ô, loại 1 TCVN 2097:2015 Lấy mẫu theo TCVN 2090:2015 với mẫu gộp tối thiểu là 2 lít 3209.10.90
2 Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn:   TCVN 8653-4:2012    
  - Sơn phủ nội thất 100 100      
  - Sơn phủ ngoại thất 1200 1200      
  Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn 50 50 TCVN 8653-5:2014    
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

2.3 Quy định về quản lý việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy 

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật theo chuẩn quốc gia dựa vào kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Việc chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quy định theo các phương thức: Phương thức 1, phương thức 2, phương thức 7 quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thông số 02/2018/TT-BKHCN ngày 31/3/2017

 • Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình, giấy chứng nhận hiệu lực không quá 01 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu.
 • Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quy trình sản xuất, giảm sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực không quá 03 năm. Phương pháp này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng theo chỉ tiêu iso 9001.
 • Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

⭐️Quy định về việc phương pháp lấy mẫu, quy cách và khối lượng mẫu điển hình

⭐️Quy định về bao gói, ghi nhãn, vân chuyển và bảo quản

⭐️Quy định về miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa

2.4 Chỉ định tổ chức chứng nhận, kiểm nghiệm theo QCVN 16:2019/BXD

Hoạt động chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định tại nghị định số 74/2018/NĐ-CP và nghị định số : 154/2018/NĐ-CP

Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp về thử nghiệm, chứng nhận theo quy định tại nghị định số 107/2016/NĐ-CP, nghị định số 154/2016/NĐ-CP, Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và có năng lực đáp ứng yêu cầu về thử nghiệm, chứng nhận đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với QCVN 16:2019/BXD, lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm.

 Tham khảoChứng nhận hợp quy Sơn mới nhất năm 2023

2.5 Trách nhiệm của Tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ xây dựng:

Hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy;

✔Tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,..

✔Chủ trì, phối hợp với vụ Xây dựng và Sở xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để đánh giá năng lực….

✔Tiếp nhận hồ sơ miễn giảm

Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của tổ chức chứng nhận, thử nghiệm.

Phối hợp với vụ Vật liệu xây dựng theo dõi, tổng hợp, kiểm tra tình hình hoạt động công bố hộ quy các tỉnh.

Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng có trách nhiệm

Phối hợp với Vụ khoa học Công nghệ và môi trường

 • Tổ chức xây dựng, soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, kiểm tra đánh giá năng lực.
 • Kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm.
 • Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra tình hình hoạt động công bố hợp quy của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cá tổ chức, các nhân

✔ Quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động chứng nhận, công bố

Tổng hợp tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố và gửi báo cáo về Sở xây dựng địa phương và Bộ xây dựng

Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm:

Định kỳ sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động chứng nhận hợp quy về Sở xây dựng địa phương và Bộ xây dựng;

Trường hợp đình chỉ, thu hồi phải gửi văn bản báo cáo về sở và Bộ

Khi có thay đổi ảnh hưởng tới năng lực hoạt động chứng nhận đã đăng ký phải thông báo cho Bộ và Sở xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

Tổ chức chứng nhận hợp quy phối hợp với Bộ xây dựng về việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân.

Các Tổ chức, cá nhân liên quan Chứng nhận và  công bố hợp quy 

Có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số : 28/2012/TT-BKHCN và thông tư số: 02/2017/TT-BKHCN.

Năng Lực TQC CGLOBAL Đánh Giá Chứng Nhận Hợp Quy Sơn, Chứng Nhận Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng Đáp Ứng Tiêu Chuẩn QCVN 16:2019/BXD

✔ TQC CGLOBAL triển khai cung cấp Dịch vụ chứng nhận hợp quy sơn, Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, Tư vấn đạt các tiêu chuẩn các tiêu chí đạt chuẩn QCVN 16:2019/BXD, tư vấn tối ưu chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2022.

✔ TQC CGLOBALcó hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. TQC CGLOBAL với mục tiêu góp sức kiến tạo một nền sản xuất, dịch vụ của Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế bền vững.

Tại sao nên làm việc với TQC CGLOBAL ❓❓❓

Sứ mệnh Trung Tâm TQC CGLOBAL

“Bằng sự Tinh thông và Kết nối toàn cầu chúng tôi góp sức để kiến tạo một nền sản xuất, dịch vụ đạt chuẩn mực quốc tế”

Giá trị cốt lõi của TQC CGLOBAL:

“Các giá trị cốt lõi của TQC CGLOBAL bắt đầu bằng 05 chữ T đó là “Tri thức - Tin tưởng - Tận tâm - Tuân thủ - Tích cực”

Tầm nhìn TQC CGLOBAL:

“TQC CGLOBAL định hướng phát triển thành một tổ chức liên kết quốc tế dẫn đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận đạt chuẩn mực quốc tế và tư vấn các quy định, tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu”

Câu Hỏi Thường Gặp Khi Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm Đạt Tiêu Chuẩn Theo QCVN 16:2019/BXD

1. Khách hàng muốn đăng ký chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 16:2019/BXD thì như thế nào❓

 ✅Liên hệ ngay Trung Tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC CGLOBAL

 ✅ Website: https://tqc.vn  & Hotline - Zalo: 0969 41 6668 

2. Dấu hợp quy sản phẩm được thể hiện như nào❓❓

3. Lợi ích mà sản phẩm được chứng nhận hợp quy mang lại❓❓❓

 ✅ Hợp quy sản phẩm đó có các chỉ tiêu về chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có liên quan.

 ✅ Sản phẩm được chứng nhận hợp quy bởi đơn vị uy tín như TQC CGLOBAL cung cấp sự đảm bảo độc lập thông tin cho người tiêu dùng, đó là sản phẩm đã được chứng nhận chất lương đảm bảo việc thử nghiệm; đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; giám sát và kiểm soát.

 ✅Sản phẩm được chứng nhận hợp quy đáp ứng yêu cầu quản lý về bảo vệ an toàn/ sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường.

LIÊN HỆ :

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL  Tp. Hà Nội: Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 096 941 6668 ; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ Chứng nhận hợp quy đạt QCVN 16:2019/BXD chuyên nghiệp!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156
Bài viết liên quan
Giới Thiệu Quy Chuẩn Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng QCVN 16:2023/BXD Áp Dụng 01/01/2024 | Uy Tín - Chất Lượng
Giới Thiệu Quy Chuẩn Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng QCVN 16:2023/BXD Áp Dụng 01/01/2024 | Uy Tín - Chất Lượng

⭐️QCVN 16:2023/BXD là gì? ✅Quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng mới nhất năm 2024 là quy chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm trước lưu hành✅ Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng. Nhanh chóng - uy tín. Liên hệ ngay!

Tại Sao Doanh Nghiệp Phải Chứng nhận Hợp Chuẩn Vật Liệu Xây Dựng Theo QCVN 16:2023/BXD Năm 2024?
Tại Sao Doanh Nghiệp Phải Chứng nhận Hợp Chuẩn Vật Liệu Xây Dựng Theo QCVN 16:2023/BXD Năm 2024?

⭐️Chứng nhận Hợp Quy Vật liệu Xây Dựng ✅Đáp ứng Tiêu chuẩn Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD ✅Đáp ứng yêu Công bố Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng mới nhất năm 2023. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC