Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Giới Thiệu Quy Định Chứng Nhận Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2024 | Uy Tín - Chất Lượng

Giới thiệu⭐️Chứng nhận sản phẩm ✅ Quy định chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm✅Quy định chứng nhận hợp quy sản phẩm năm 2023. Là một trong những Đơn vị uy chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn tín tại Việt Nam. Liên hệ ngay!

Nội dung chính

 1. Quy định đánh giá chứng nhận sản phẩm

 2. Quy định của giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

 3. Quy định đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm 

 4. Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm

 5. Tại chọn TQC CGLOBAL chứng nhận sản phẩm năm 2023

 6. Liên hệ

Dịch vụ chứng nhận sản phẩm mới nhất năm 2023 | TQC CLGOBAL

I. Quy Định Đánh Giá Chứng Nhận Hợp Chuẩn

Điều 44. Chứng nhận hợp chuẩn

1. Chứng nhận hợp chuẩn được thực hiện theo thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định tại Điều 50 của Luật này.

2. Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 42 của Luật này.

Điều 45. Công bố hợp chuẩn

1. Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của mình.

2. Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn phải đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn có các quyền sau đây:

a) Lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp;

b) Được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đã được chứng nhận hợp chuẩn;

c) Sử dụng dấu hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hoá, bao gói của sản phẩm, hàng hoá, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp chuẩn;

d) Khiếu nại về kết quả chứng nhận hợp chuẩn, vi phạm của tổ chức chứng nhận sự phù hợp đối với hợp đồng chứng nhận hợp chuẩn.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn có các nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo đảm sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn;

b) Thể hiện đúng các thông tin đã ghi trong giấy chứng nhận hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hoá, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về đối tượng đã được chứng nhận hợp chuẩn;

c) Thông báo cho tổ chức chứng nhận sự phù hợp khi có sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn;

d) Trả chi phí cho việc chứng nhận hợp chuẩn.

Dịch vụ chứng nhận sản phẩm mới nhất năm 2023 | TQC CLGOBAL - 2

 Tham khảo: Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm năm 2023

Trở thành khách hàng chứng nhận sản phẩm cùng TQC CGLOBAL với chi phí ưu đãi nhất năm tại đây!

TỔ CHỨC TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM KHÔNG QUA TRUNG GIAN

II. Quy Định Hiệu Lực Của Giấy Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Năm 2023

Giấy chứng nhận hợp chuẩn có thời hạn 3 năm tính từ ngày được cấp. Đơn vị phải có trách nhiệm thông báo công bố hợp chuẩn trên các phương tiện thông tin để đảm bảo người sử dụng hàng hóa, sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn đều có thể dễ dàng tiếp cận.
Dịch vụ chứng nhận sản phẩm mới nhất năm 2023 | TQC CLGOBAL-5 Dịch vụ chứng nhận sản phẩm mới nhất năm 2023 | TQC CLGOBAL -6
Mẫu giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm của khách hàng

III. Quy Định Đánh Giá Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm

Điều 47. Chứng nhận hợp quy

 1. Chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 2. Quy chuẩn kỹ thuật dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 42 của Luật này.

 3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 của Luật này chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do mình ban hành trên cơ sở xem xét, lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định tại Điều 50 của Luật này.

 4. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy theo phương thức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Điều 48. Công bố hợp quy

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.

2. Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy có các quyền sau đây:

a) Lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp đã được chỉ định theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này;

b) Được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đã được chứng nhận hợp quy;

c) Sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hoá, bao gói của sản phẩm, hàng hoá, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy;

d) Khiếu nại về kết quả chứng nhận hợp quy, vi phạm của tổ chức chứng nhận sự phù hợp đối với hợp đồng chứng nhận hợp quy.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy có các nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo đảm sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

b) Thể hiện đúng các thông tin đã ghi trong giấy chứng nhận hợp quy, bản công bố hợp quy trên sản phẩm, hàng hoá, bao gói của sản phẩm, hàng hoá, trong tài liệu về đối tượng đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy;

c) Cung cấp tài liệu chứng minh việc bảo đảm sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức chứng nhận sự phù hợp;

d) Tạm dừng việc cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Trả chi phí cho việc chứng nhận hợp quy.

Dịch vụ chứng nhận sản phẩm mới nhất năm 2023 | TQC CLGOBAL - 7

 Tham khảo: Dịch vụ đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm  

IV. TQC CGLOBAL Giới Thiệu Quy Định Hiệu Lực Giấy Chứng Nhận Hợp Quy 

 1. Quy định về giấy chứng nhận hợp quy liên quan đến thời hạn được ghi chú rõ. Thông tin sẽ được chú thích trong giấy chứng nhận hợp quy. Cụ thể giấy chứng nhận hợp quy có thời hạn 3 năm tính từ ngày được cấp. Đơn vị phải có trách nhiệm thông báo công bố hợp quy trên các phương tiện thông tin để đảm bảo người sử dụng hàng hóa, sản phẩm được chứng nhận hợp quy đều có thể dễ dàng tiếp cận.

 2. Trong thời gian sử dụng chứng nhận hợp quy, cá nhân tổ chức sản xuất sản phẩm phải có trách nhiệm về sự phù hợp của đối tượng chứng nhận hợp quy đó đồng thời duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ. Trong trường hợp đơn vị phát hiện ra sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy không đáp ứng được sự phù hợp theo quy định thì phải kịp thời thông báo bằng văn bản tới cơ quan chuyên ngành.

 3. Đồng thời đơn vị đó phải tiến hành các biện pháp khắc phục và thông báo bằng văn bản kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa sản phẩm, hàng hóa lưu thông ngoài thị trường.

Dịch vụ chứng nhận sản phẩm mới nhất năm 2023 | TQC CLGOBAL -9 Dịch vụ chứng nhận sản phẩm mới nhất năm 2023 | TQC CLGOBAL -10
Mẫu giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm của khách hàng

V. Vì Sao Chọn TQC CGLOBAL Kiểm Nghiệm Chứng Nhận Năm 2023

TQC CGLOBAL Kiểm nghiệm chứng nhận iso uy tín hàng đầu tại Việt Nam với một số lý do sau:

 1. Là đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép bởi cơ quan công quyền;

 2. Chi phí tối ưu, Kiểm nghiệm chứng nhận nhanh chóng;

 3. Quá trình Đánh giá , kiểm nghiệm chứng nhận đạt theo đúng quy định, nhanh chóng;

 4. Văn phòng có mặt ở 3 Miền, hơn 100+ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

⭐️  TQC CGLOBAL là tổ chức Kiểm nghiệm và Chứng nhận uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

⭐️ TQC CGLOBAL Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, luôn hỗ trợ giúp đỡ khách hàng tới khi đạt chứng nhận nhanh gọn nhất; thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

ĐIỂM NỔI BẬT ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

✍ Xem thêm Dịch vụ Đăng ký Mã số GACC, Mã IRE xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2023

⭐Trung Tâm Kiểm Nghiệm và Chứng Nhận TQC CGLOBAL ✅ Chứng nhận sản phẩm
⭐Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm  ✅ Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn sản phẩm
⭐Hotline Hỗ trợ 24/7 ☎️ 096.941.6668

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội:

 • Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

 • Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

 • Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng:

 • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

 • Hotline: 0968 799 816

 • Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL  Hồ Chí Minh:

 • 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 • Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

 • Email: vpsg@tqc.vn
Bài viết liên quan
TQC CGLOBAL Giới Thiệu Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2023 | Nhanh Chóng - Uy Tín
TQC CGLOBAL Giới Thiệu Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2023 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Công bố hợp quy sản phẩm là gì? ✅ TQC CGLOBAL chứng nhận , công bố hợp quy sản phẩm ✅Là một trong những Đơn vị uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng nhận hợp quy sản phẩm, công bố hợp quy chất lượng sản phẩm khác năm 2023. Liên hệ ngay!

 Hợp Quy Sản Phẩm Là Gì? Đáp Ứng Quy Chuẩn Việt Nam Về Lưu Thông Hàng Hóa Ra Thị Trường Mới Nhất 2023 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Hợp Quy Sản Phẩm Là Gì? Đáp Ứng Quy Chuẩn Việt Nam Về Lưu Thông Hàng Hóa Ra Thị Trường Mới Nhất 2023 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Hợp quy là gì? ✅ TQC CGLOBAL Chứng nhận Hợp quy sản phẩm ✅ Đáp ứng QCVN về quy định chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông ra thị trường năm 2023. Liên hệ ngay!

Giới Thiệu 08 Phương Thức Đánh Giá Đạt Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2023 | Nhanh Chóng
Giới Thiệu 08 Phương Thức Đánh Giá Đạt Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2023 | Nhanh Chóng

Giới thiệu⭐️Hợp quy sản phẩm ✅ 08 Phương thức đánh giá Chứng nhận Hợp quy sản phẩm ✅ Đáp ứng QCVN về quy định đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông ra thị trường năm 2023. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC