Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Chính sách chất lượng cho hoạt động Kiểm nghiệm

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CHO HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Chính sách của TQC đưa ra nhằm cung cấp một dịch vụ thử nghiệm có chất lượng được gói gọn trong 05 phương châm:

“Chính xác - Đúng hẹn - Thành thạo - Trung thực - Tận tâm”

                            1                    2                   3                   4                  5

Mức độ ưu tiên của 5 phương châm này lần lượt theo đúng thứ tự, cụ thể:

1. Chính xác: hoạt động thử nghiệm của TQC luôn hướng đến việc trả kết quả chính xác nhất, chính xác trên từng mẫu thử nghiệm và theo đúng chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất và công bố.

2. Đúng hẹn: tất cả các công việc và công đoạn trong hoạt động thử nghiệm phải luôn đặt mục tiêu đúng với thời gian đã “hẹn” với khách hàng. Đúng hẹn thể hiện ở: đúng thời hạn hẹn đưa báo giá, đúng hẹn ngày xuống lấy mẫu/nhận mẫu, đúng hẹn trả Phiếu kết quả thử nghiệm. Phương châm “đúng hẹn” là yếu tố cạnh tranh về chất lượng dịch vụ của TQC so với các phòng thử nghiệm khác.

3. Thành thạo: Tất cả các phép thử làm tại TQC đều hướng đến mục tiêu tay nghề của kiểm nghiệm viên được thành thạo để đảm bảo được sự đồng đều trong thực hiện phép thử cũng như độ ổn định của kết quả thử nghiệm.

4. Trung thực: Tất cả các kết quả thử nghiệm được trả cho khách hàng luôn đảm bảo tính trung thực của kết quả, của mẫu được gửi thử nghiệm

5. Tận tâm: Dịch vụ kiểm nghiệm của TQC luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, tận tậm ở từng cử chỉ, lời nói, tác phong phục vụ của nhân viên. Tận tâm lắng nghe và tận tâm tư vấn phương án lấy mẫu, gửi mẫu thử nghiệm tại TQC và tại các phòng thử nghiệm thầu phụ để trả đầy đủ các chỉ tiêu thử nghiệm cho khách hàng.

Chính sách này được Giám đốc TQC ban hành, tất cả các nhân viên và trưởng bộ phận căn cứ theo định hướng để làm kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động phục vụ khách hàng và thực hiện công việc tại TQC.

Yêu cầu các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

GIÁM ĐỐC – NGUYỄN QUANG HƯNG (đã ký phê duyệt)


Nhắn tin zalo