Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

OHSAS 18001 là gì ?

Ngày đăng:30/10/2018

OHSAS 18001 giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo vệ an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đang trở nên ngày càng quan trọng đối với bất kỳ loại hình tổ chức đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất.

OHSAS được viết tắt từ cụm từ tiếng anh Occupational Health and Safety Assessment Series có nghĩa là Hệ thống quản lý An toànsức khỏe nghề nghiệp.

OHSAS 18001:2007 được Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) ban hành, phiên bản đầu tiên là OHSAS 18001:1999, và sau đó có sửa đổi, bổ sung vào năm 2002.

OHSAS 18001 tập trung vào đối tượng là người lao động với ý nghĩa là thiết lập các biện pháp quản lý để phòng ngừa tất cả các rủi ro có thể phát sinh dẫn đến mất an toàn cho người lao động (tai nạn lao động) hoặc dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động (làm việc trong môi trường độc hại, ô nhiễm).

Trung tâm TQC, TQC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP OHSAS LÀ GÌ

Khung chính trong Tiêu chuẩn OHSAS cũng theo nguyên lý cải tiến liên tục PDCA tức là Plan – Do – Check – Action (Lập kế hoạch – Thực hiện theo kế hoạch – Kiểm tra việc thực hiện có đúng theo hoạch định – Hành động đánh giá, cải tiến.

1. Lập kế hoạch (Plan):

- Ban lãnh đạo xem xét tới phạm vi và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để thiết lập chính sách đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

- Các bộ phận/phòng ban phải tiến hành nhận diện các mối nguy và đánh giá các rủi ro dẫn đến mất an toàn, tai nạn lao động có thể xảy ra cũng như các điều kiện môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Cuối cùng cần xác định được mối nguy nào cần phải đưa ra những biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, phòng ngừa không cho xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì hậu quả sẽ được giảm thiểu.

- Trong quá trình nhận diện các mối nguy, Doanh nghiệp phải thu thập các yêu cầu pháp lý của nhà nước, các yêu cầu của các bên liên quan để xem xét những yêu cầu nào buộc phải tuân thủ.

- Căn cứ trên kết quả phân tích mối nguy, rủi ro và xem xét đến các yêu cầu pháp lý, yêu cầu khác, doanh nghiệp cần:

+ Thiết lập các mục tiêu để chính sách về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp đưa ra có thể thực hiện được và ngăn ngừa những rủi ro có thể có (tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vi phạp luật về an toàn lao động và đảm bảo sức khỏe,…)

+ Thiết lập các chương trình, biện pháp quản lý về vấn đề đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động để đảm bảo các mục tiêu đưa ra phải có khả năng đạt được.

2. Thực hiện (Do): 

Thực hiện áp dụng và vận hành hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), gồm các công việc phải triển khai chính:

- Thiết lập cơ cấu quản lý, chỉ định các vai trò và trách nhiệm của các cá nhân để thực hiện các chương trình quản lý OH&S.

- Cung cấp nguồn lực đầy đủ bao gồm nhân sự cần thiết để duy trì các hoạt động, các chương trình về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đào tạo cho những nhân sự cần thiết để đạt được trình độ, kỹ năng an toàn lao động và giám sát an toàn lao động cần thiết, thiết lập xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị bảo hộ lao động, trang thiết bị an toàn để ngăn ngừa rủi ro về tai nạn lao động, môi trường độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động.

- Triển khai tổ chức đào tạo cho người lao động hoặc nhà thầu phụ làm việc cho doanh nghiệp và đảm bảo những người này nhận thức được các rủi ro an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp cần phải kiểm soát, hậu quả do không kiểm soát, cũng nhưng đảm bảo họ đủ năng lực để thực hiện các biện pháp kiểm soát các rủi ro này.

- Thiết lập các quá trình để đảm bảo việc trao đổi thông tin về vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong nội bộ có hiệu quả, cũng như đáp ứng các thông tin về OH&S với các bên hữu quan bên ngoài.

- Tổ chức tham vấn người lao động trong quá trình nhận diện mối nguy, xây dựng các chương trình kiểm soát rủi ro, điều tra tai nạn lao động, điều tra bệnh nghề nghiệp phát sinh, …

- Thiết lập, phổ biến và duy trì tài liệu của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

- Thiết lập và duy trì các hoạt động kiểm soát tác nghiệp để đảm bảm rằng các thủ tục liên quan đến các mục tiêu về OH&S được thực hiện.

- Đảm bảo sự chuẩn bị và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và khả năng ứng phó với các trình trạng khẩn cấp.

3. Kiểm tra (Check)

Hoạt động kiểm tra là việc đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của các quá trình của hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm các hành động:

- Giám sát và đo lường các kết quả về hoạt động kiểm soát OH&S theo định kỳ.

- Đánh giá thực trạng của sự tuân thủ với các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và các yêu cầu khác do tổ chức đề ra.

- Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xác định sự không phù hợp, xử lý và điều tra sự không phù hợp, thực hiện hành động khắc phục và hành động phòng ngừa.

- Quản lý hồ sơ, thiết lập và duy trì thủ tục để phân định, bảo quản và xử lý các hồ sơ về OH&S.

- Tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý OH&S hiện tại so với tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

4. Hành động (Action)

Xem xét lại và tiến hành các hoạt động để cải tiến hệ thống quản lý OH&S

- Lãnh đạo Doanh nghiệp phải tiến hành xem xét về mặt quản lý của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các giai đoạn thích hợp.

- Xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

- Các yêu cầu liên quan đến “Hành động (Action)” nếu được duy trì liên tục và thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến hệ thống quản lý OH&S và kết quả chung trong hoạt động kiểm soát an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức.

Anh/chị vào link sau để nhận các bộ tài liệu: 1.BỘ HỒ SƠ, 2.BIỂU MẪU, 3.QUY TRÌNH MẪU ÁP DỤNG OHSAS 18001 và tiêu chuẩn OHSAS 18001 (tất cả đều được nhận)http://bit.ly/qtm-ohsas-18001

Gọi 0945 659 168(miền bắc)/ 0983 917 897(miền trung)/ 0988 397 156(miền nam) để được tư vấn tận tình thêm!

CÁC YÊU CẦU TRONG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 gồm các điều khoản sau:

1. Phạm vi

2. Các tài liệu tham chiếu

3. Thuật ngữ và các định nghĩa

4. Các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

4.3) Hoạch định

4.3.1) Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro

4.3.2) Các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác

4.3.3) Mục tiêu và (các) chương trình

4.4) Thực hiện và điều hành

4.4.1) Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

4.4.2) Năng lực, nhận thức và đào tạo

4.4.3) Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

4.4.4) Hệ thống tài liệu

4.4.5) Kiểm soát tài liệu

4.4.6) Kiểm soát điều hành

4.4.7) Chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp

4.5) Kiểm tra

4.5.1) Theo dõi và đo lường kết quả hoạt động

4.5.2) Đánh giá sự tuân thủ

4.5.3) Điều tra sự cố, sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa

4.5.4) Kiểm soát hồ sơ

4.5.5) Đánh giá nội bộ

4.6) Xem xét của lãnh đạo.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN OHSAS 18001

Tổ chức chứng nhận TQC -  Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp – với chính sách dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ khách hàng gần như mọi thứ:

·         Doanh nghiệp sẽ được Trung tâm TQC ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ nhận thức về Tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001. Đây là một sự hỗ trợ rất lớn, tại Việt Nam chỉ có duy nhất Trung tâm TQC thực hiện được, áp dụng cho tất cả doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

·         Được TQC chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001, do chuyên gia giàu năm kinh nghiệm về An toàn lao động để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.

·         TQC sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến vệ sinh an toàn lao động, đăng ký lĩnh vực hoạt động có các yếu tố yêu cầu bắt buộc về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

·         Thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất: Với phương châm “Nhanh – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: TQC luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

·      Chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất: Chi phí chứng nhận của TQC luôn luôn phù hợp theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, với phương châm hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản chi phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô và hiện trạng của doanh nghiệp.

·      Duy nhất tại Việt Nam Ứng dụng công nghệ 4.0 vào chứng chỉ: TQC là tổ chức chứng nhận đầu tiên ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeđể đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ.


Gọi 0945 659 168(miền bắc)/ 0983 917 897(miền trung)/ 0988 397 156(miền nam) để được tư vấn tận tình thêm!

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: Tel: 024 6680 0338 / 024 2213 1515/ Mobile: 09456 59 168

Miền Trung: 0983 917 897 / 0968 799 816

Miền Nam: Tel: 028 6270 1386 / Mobile: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Hotline: 09456 59 168; Điện thoại: 024 6680 0338 | 024 2213 1515

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0983 917 897 / 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 4, 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 /  028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn


Link rss
Một số khách hàng tiêu biểu
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3622 668 | 0968 799 816
Email: vpdn@tqc.vn
Điện thoại: 028 6270 1386
Hotline: 0988 397 156
Email: vpsg@tqc.vn
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline: 0945 659 168/ 0988 397 156